Przydatne linki

  

  

Uczniowie klas VIII w dniu 15 października 2019 roku uczestniczyli w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych przez pracowników Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie.

Mobilne Centra Informacji Zawodowej to nowoczesna sieć oferująca wysoką jakość informacji i poradnictwa zawodowego na terenie całego kraju. Doradcy zawodowi docierają do młodzieży specjalnie oznakowanymi busami, wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny i zasoby informacyjne. Służą pomocą młodzieży w podejmowaniu ważnych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Zadaniem Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej jest przełamanie bariery dostępu do informacji zawodowej i zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

MCIZ oferują nowoczesną multimedialną informację o zawodach, szkołach zawodowych, jednostkach szkolących, kursach. Świadczą usługi dla młodzieży uczącej się oraz absolwentów na temat możliwości kształcenia, wymagań psychofizycznych oraz rynku pracy. Udzielają porad w formie stacjonarnej i mobilnej z dojazdem do zainteresowanych placówek. Współpracują z powiatowymi urzędami pracy, jednostkami administracji samorządowej, placówkami oświatowymi oraz instytucjami pozarządowymi funkcjonującymi na lokalnym rynku pracy.

Alicja Babiuch