Przydatne linki

  

  


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZK. 2022/2023

Przewodniczący:  Paulina Dewor

Z-ca przewodniczącego: Maja Pyka

Sekretarz: Hania Staleronka

Opiekun SU: p. Hanna Zakrzewska


Regulamin Samorządu Uczniowskiego
w Zespole Szkół. Publicznej Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Kochanowicach

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im K. Miarki w Kochanowicach.

§2

Samorząd uczniowski zwany dalej SU działa na podstawie art. 85 ust. 3 Ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910), Statutu Szkoły Podstawowej nr 23 oraz niniejszego Regulaminu.

§3

Samorząd jest jedynym  reprezentantem interesów ogółu uczniów szkoły współdziałający
z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

CELE DZIAŁALNOŚCI SU
§ 4

Do głównych celów działalności SU należą:

 1. wdrażanie, promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz  podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
 2. czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły,
 3. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
  i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
 4. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
 5. reprezentowanie działalności SU, przedstawianie wniosków, potrzeb uczniów przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.
 6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

OPIEKUN SU
§ 5

Działalność SU wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Miarki w Kochanowicach.

§6

Prawo kandydowania na opiekuna SU przysługuje wszystkim nauczycielom.

§7

Opiekun SU jest wybierany przez uczniów i powołany przez Dyrektora Szkoły, natomiast warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.

§8

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

 1. czuwanie nad pracą SU,
 2. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
 3. inspirowanie uczniów do działania,
 4. pośredniczenie w relacjach SU z nauczycielami, dyrekcją oraz radą pedagogiczną,
 5. doradzanie i wspomaganie inicjatywy uczniowskiej.

ORGANY SU – KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.
§ 9

Do organów SU należą:

 1. Zarząd SU w składzie:
  1. przewodniczący SU, który kieruje pracą Zarządu
  2. zastępca przewodniczącego SU
  3. sekretarz SU
 2. Rada Samorządu Klasowego w składzie:
  1. przewodniczący klasy (4-8)
  2. zastępca przewodniczącego (4-8)
  3. sekretarz (4-8)

Kadencja SU trwa jeden rok szkolny.

§10

Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

§11

Przewodniczący SU reprezentuje ogół uczniów wobec nauczycieli i dyrekcji, a także przewodniczy zebraniom.

§12

Zadaniem zarządu jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak najlepsze efekty i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie.

W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej.

§13

Przedstawiciele Rady Samorządów Klasowych:

 1. identyfikują potrzeby uczniów,
 2. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
 3. informują uczniów o działalności Zarządu SU.

§14

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

 1. uczestnictwo w zebraniach SU oraz realizacja celów SU,
 2. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,
 3. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
 4. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania SU.

§15

Do kompetencji Samorządów Klasowych należy:

 1. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,
 2. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,
 3. zgłaszanie propozycji działań,
 4. kontrolowanie zgodności działań SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły,
 5. rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady.

Obrady – zebrania SU zwoływane są przez Przewodniczącego SU lub opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.

§16

Do kompetencji Zarządu SU należy:

 1. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
 2. opracowanie rocznego planu działania SU,
 3. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
 4. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,
 5. zbieranie i archiwizowanie [w teczce/segregatorze] bieżącej dokumentacji SU.

§17

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

 1. uczestnictwo w pracach SU i realizacja celów SU,
 2. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
 3. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
 4. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
 5. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania SU.

§18

Przewodniczący Zarządu SU:

 1. kieruje pracą SU,
 2. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,
 3. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
 4. zwołuje i przewodniczy zebraniom SU,
 5. podczas każdego z zebrań SU wskazuje osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU.

 

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§19

 1. SU może uzyskiwać dochody:
 2. ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne,
 3. z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów  itp.
 4. ze sprzedaży surowców wtórnych,
 5. ze środków otrzymanych w konkursach szkolnych,
 6. z innych wyżej nie wymienionych źródeł.
 7. Finanse Samorządu prowadzi opiekun SU. Wszelkie operacje finansowe są ewidencjonowane. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego.

§20

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym zebraniu SU.

§21

 1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 2. Decyzje SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

 

ORDYNACJA WYBORCZA

§22

Do wyborów Zarządu SU mogą startować wszyscy uczniowie klas 4-8 Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. Miarki w Kochanowicach. Wybory do Zarządu SU są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.

§23

Wybory do SU odbywają się raz w roku szkolnym, nie później niż do 10 października.

§24

Prawo głosowania w wyborach posiadają wszyscy uczniowie i uczennice szkoły.

§25

 1. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Komisja Wyborcza wraz z opiekunem SU.
 2. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 3 uczniów/ uczennic szkoły.
 3. Termin wyborów ogłasza Uczniowska Komisja Wyborcza.

§26

 1. Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy:
 1. ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur,
 2. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
 3. weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów,
 4. poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w wyborach,
 5. czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej,
 6. przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego,
 7. przeprowadzenie wyborów,
 8. obliczenie głosów,
 9. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników,
 10. przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów.
 11. Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem Opiekuna SU.
 12. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, w dniu wyborów, zwolnieni są z wyznaczonych zajęć lekcyjnych.

§27

Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące:

 1. Wybory odbywają się w wyznaczonym przez Radę Samorządu Uczniowskiego terminie w ciągu jednego dnia począwszy od pierwszej lekcji tj. 7:45 do godz. 12:10, w trakcie przerw oraz zajęć lekcyjnych.
 2. Wybory odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonym miejscu (osobna sala lub wydzielona część korytarza) – lokalu wyborczym.
 3. Lokal wyborczy powinien umożliwiać oddanie głosu w warunkach tajności.
 4. W lokalu wyborczym przez cały okres trwania wyborów znajdują się:
 1. 2 członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej,
 2. karty do głosowania,
 3. urna z głosami.
 1. Przed rozpoczęciem wyborów Uczniowska Komisja Wyborcza drukuje karty do głosowania w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów szkoły.
 2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU umieszczone są
  w kolejności alfabetycznej.
 3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Uczniowską Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.
 4. Jeden wyborca głosuje poprzez postawienie jednego znaku X (dwóch krzyżujących się linii) w polu po lewej stronie nazwiska kandydata do Zarządu SU.
 5. Za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie znak „X” postawiono przy więcej niż jednym nazwisku kandydata oraz jeżeli na karcie nie postawiono żadnego znaku „X”.

§28

Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury

 1. Po zakończeniu głosowania członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej otwierają urnę z głosami i dokonują przeliczenia znajdujących się w niej kart do głosowania.
 2. Liczbę kart do głosowania porównuje się z liczbą podpisów złożonych na liście wyborców. Jeśli obie liczby zgadzają się, można przejść do liczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
 3. Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków UKW obecnych przy liczeniu głosów.
 4. Wyniki liczenia głosów Uczniowska Komisja Wyborcza spisuje w protokole zawierającym następujące informacje: liczba osób uprawnionych do głosowania:, liczba wydanych kart do głosowania:, liczba głosów ważnych:, liczba głosów nieważnych:, liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:,
 5. Wyniki liczenia głosów wraz z informacją o tym, kto został Przewodniczącym oraz zastępcą SU, Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29

 1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas zebrania SU, na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły.
 2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
 3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez SU w dn. 27.09.2021r i wchodzi w życie z dn. 28.09.2021r.