Przydatne linki

  

  


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZK. 2023/2024

Przewodniczący:  Blanka Famuła

Z-ca przewodniczącego: Tymon Gajda

Sekretarz: Lena Leśniak

Opiekun SU: p. Hanna Zakrzewska


Regulamin Samorządu Uczniowskiego

§1

 1. Wewnętrzny regulamin został opracowany na podstawie „Ustawy o systemie oświaty” i „Statutu szkoły”.
 2. Regulamin jest dokumentem otwartym na wszelkie nowe rozwiązania wynikające zarówno z polskiego systemu oświaty, jak również wewnętrznego rozwoju organizacyjno – pedagogicznego szkoły.
 3. Samorząd Uczniowski ZS Kochanowice nr 1 współpracuje z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i samorządami klasowymi.

§2

 1. Samorząd Uczniowski ma prawo występowania do dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z wnioskiem i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw ucznia.
 2. Podstawowe prawa SU to:
 • prawa do zaznajamiania ze wszystkimi rozporządzeniami dotyczącymi praw uczniów, wymaganiami stawianymi wobec uczniów, kryteriami oceniania itp.
 • prawo do współredagowania szkolnego systemu oceniania zachowania,
 • prawo do redagowania regulaminu zachowania ucznia (ogólnego, w poszczególnych pracowniach, na korytarzu szkolnym, w szatni itp.),
 • prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwej proporcji między wysiłkiem szkolnym i zaspakajaniem zainteresowań uczniów,
 • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrekcją szkoły,
 • prawo do zgłaszania przypadków naruszenia praw ucznia i obowiązujących w szkole regulaminów,
 • prawo do ogłaszania informacji w przeznaczonej do tego gablocie lub tablicy,
 • prawo do uzgadniania w terminie uzgodnionym z dyrekcją apeli z udziałem wszystkich uczniów szkoły,
 • prawo do występowania o nagrody i kary dla uczniów,
 1. SU powinien być informowany przez inne organy ZS Kochanowice o podjętych przez nie ważnych decyzjach, które dotyczą wszystkich uczniów szkoły.4. SU posiada własną tablicę informacyjną oraz zakładkę na stronie internetowej szkoły. Wszyscy członkowie SU winni dbać o ich stan, wygląd i zawartość.

§3

 1. Organami SU są:
 • Przewodniczący
 • Zastępca przewodniczącego
 • Sekretarz

Wszystkie wymienione osoby tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.

I. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego.

Do obowiązków przewodniczącego Rady SU należą:

 • reprezentowanie społeczności uczniowskiej na wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych,
 • przewodniczenie zebraniom Rady SU,
 • nadzorowanie realizacji decyzji podjętych przez SU na zebraniach,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z dyrektorem i innymi członkami Rady Pedagogicznej,
 • informowanie dyrektora i grona pedagogicznego o ważnych dla całej społeczności postanowieniach lub wnioskach SU,
 • przygotowanie na koniec pierwszego semestru i koniec roku szkolnego sprawozdań z działalności SU, które zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej, i które zostaną wpisane do protokołu jej obrad.

  Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego ma prawo:

 • zlecać do wykonania innym członkom SU różne zadania w ramach prac Samorządu,
 • w porozumieniu z opiekunem złożyć na zebraniu wniosek o zawieszenie w prawach członka Samorządu.

II. Zastępca przewodniczącego Rady SU

 • w razie nieobecności lub niemożności sprawowania funkcji przez przewodniczącego przejmuje wszystkie jego obowiązki i posiada wszystkie jego prawa,

przejmuje w razie konieczności obowiązki innych członków SU tj. sekretarza,

III. Sekretarz Rady SU

 • Sekretarz Rady SU prowadzi na zebraniach Samorządu protokoły, przygotowuje, gromadzi i przechowuje dokumenty Samorządu oraz opiekuje się archiwaliami.

IV. Inni członkowie Rady SU

Mają obowiązek brać aktywny udział w pracach SU i realizować powierzone im zadania w zgodzie z decyzjami SU.

Gospodarze klas:

 • pełnią rolę organu wykonawczego w SU i są odpowiedzialni za działalność klas,
 • mają obowiązek informowania na bieżąco uczniów ze swoich klas o pracach i działaniu SU oraz Rady SU,
 • są zobowiązani do wykonywania wszelkich poleceń SU zleconych im przez Radę SU.
 1. Opiekun Rady SU
  Opiekuna SU wybiera dyrektor w porozumieniu z SU. Do obowiązków opiekuna Rady SU należą:
 • zapoznanie wszystkich członków SU z ich obowiązkami i prawami zawartymi w Regulaminie działalności SU,
 • nadzorowanie prac SU,
 • służenie SU radą i pomocą we wszystkich przedsięwzięciach,
 • obecność na zebraniach SU.

Opiekun SU ma prawo:

 • zwołać SU na zebranie i w razie konieczności przewodniczyć mu,
 • złożyć na zebraniu wniosek o zawieszenie w prawach członka SU,
 • w razie potrzeby opiekun SU jest łącznikiem i mediatorem pomiędzy SU a wszystkimi organami szkoły i ich członkami.

Rada SU tworzy plan pracy SU. Wszelkie działania SU muszą mieć na uwadze poszanowanie norm etycznych i prawnych oraz poszanowanie praw uczniów i dorosłych.

§4

Zebrania Samorządu Uczniowskiego:

 • SU zbiera się na zebrania zwyczajne przynajmniej 2 razy w miesiącu,
 • SU zbiera się na zebrania nadzwyczajne w każdym terminie, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba,
 • Zebranie SU zwołuje przewodniczący, jego zastępca lub opiekun SU,
 • Obecność członków SU na zebraniach jest obowiązkowa, nieobecność musi być usprawiedliwiona przed opiekunem SU,
 • Zebraniom SU przewodniczy przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona, w razie konieczności opiekun SU,
 • W zebraniach SU uczestniczą: Rada SU, członkowie SU, opiekun i zaproszeni goście (przez opiekuna SU lub przewodniczącego). Gospodarze klas i goście uczestniczą w obradach jako doradcy i obserwatorzy.
 • Zebrania SU odbywają się za zamkniętymi drzwiami.
 • Decyzje podjęte przez SU są podawane do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej SU.
 • Sekretarz SU prowadzi protokół zebrań.
 • Protokół jest ważny i ma moc zobowiązującą, jeśli został podpisany przez Radę SU i opiekuna SU. Nieobecni członkowie SU mają obowiązek zapoznać się z protokołem zebrania, na którym nie byli.

§5

Imprezy i uroczystości organizowane przez Samorząd Uczniowski.

 1. SU jest stałym organizatorem następujących imprez:
 • Dyskoteki i imprezy rozrywkowe.
 1. SU w roku szkolnym organizuje dyskoteki, z których dochód należy do SU i zostaje przeznaczony na realizację zadań i przedsięwzięć SU.
 2. SU ma pierwszeństwo przed wszystkimi klasami w wyborze terminów organizowanych dyskotek.
 3. W przygotowywaniu organizowanych przez SU imprez i uroczystości do pomocy zobowiązane są wszystkie organy społeczności szkolnej.

§6

Konkursy organizowane przez Samorząd Uczniowski
Zasady rozstrzygania konkursów organizowanych przez SU są ustalane na zebraniu SU. Komisje konkursowe powołuje SU na zebraniu. W ich skład mogą wchodzić zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.

§7

Zawieszenie w prawach członka Samorządu Uczniowskiego.

 1. Członek SU może zostać zawieszony w prawach, jeśli  notorycznie i całkowicie lekceważy powierzone mu obowiązki lub gdy otrzymał naganę od dyrektora.
 2. Decyzje o zawieszeniu w prawach członka SU podejmuje SU większością 2/3 głosów na wniosek przewodniczącego w porozumieniu z opiekunem.
 3. Miejsce zawieszonego członka zajmuje osoba wystawiona przez klasę, którą reprezentuje zawieszony.

§8

Na pierwszym zebraniu Rada SU wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza oraz przewodniczących poszczególnych sekcji:

 • dekoratorska,
 • porządkowej,
 • dziennikarska,
 • medialnej,
 • pomocy koleżeńskiej.
  Przewodniczący sekcji składają przewodniczącemu SU raporty ze swej działalności (pod koniec każdego semestru).

§9

Dokumenty Samorządu Uczniowskiego:

 • Regulamin
 • Plan pracy
 • Sprawozdania z działalności SU

§10

 1. SU ustala harmonogram dyżurów uczniowskich na korytarzach.
 2. Tworzone przez SU regulaminy nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
 3. Regulamin został zatwierdzony.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Załącznik nr 1

Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego

 1. Zgłoszenie kandydatur i kampania przedwyborcza

♦ uczniowie kandydujący w wyborach zgłaszają swe kandydatury do opiekuna SU

♦ uczniowie kandydujący nie mogą mieć niższej oceny z zachowania niż bardzo dobra.

♦ termin zgłaszania kandydatur kończy się na tydzień przed ustalonym terminem wyborów

♦ programy wyborcze kandydaci prezentują w formie pisemnej na tablicy SU

♦ kandydaci przygotowują ulotki wyborcze, plakaty, organizują spotkania z wyborcami

♦ zwolennicy danego kandydata organizują akcje reklamujące i agitacyjne podczas przerw międzylekcyjnych

 1. Wybory odbywają się w ostatnim tygodniu września lub pierwszym tygodniu października
 2. Przebieg wyborów
 • Komisje wyborcze dla każdego obwodu ustala opiekun SU
 • W skład poszczególnych komisji wchodzą:

przewodniczący (nauczyciel)

gospodarze z poziomu klas IV-VIII

 • Przewodniczący komisji odpowiadają za prawidłowe przygotowanie i przebieg głosowania
 • Uprawnieni do głosowania są wszyscy uczniowie klas IV – VIII
 • W dniu głosowania uczniowie otrzymują kartę do głosowania z nazwiskami kandydatów w kolejności alfabetycznej
 • Wyborcy oddają tylko jeden głos na wybranego kandydata
 • Po przeprowadzeniu głosowania we wszystkich obwodach komisje liczą głosy i sporządzają protokół
 • Przewodniczący komisji obwodowych wraz z opiekunem SU na podstawie protokołów ustalają ogólnoszkolne wyniki wyborów, sporządzają protokół i podają do publicznej wiadomości ostateczne wyniki przez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.
 • Rada Samorządu Uczniowskiego.
 • W bezpośrednich wyborach zostaje wyłoniony przewodniczący SU.
 • Pozostali członkowie Rady SU są wybierani spośród pozostałych kandydatów oraz gospodarzy. klas i ich zastępców na pierwszym zebraniu (większością głosów, w głosowaniu tajnym).
 • Po wyborach przewodniczący podaje informacje o składzie Rady SU do publicznej wiadomości.
 • Kadencja Rady SU trwa rok.