Przydatne linki

  

  

RADA RODZICÓW 

ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH

 ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Przewodniczący: 

Z-a przewodniczącego: 

Skarbnik: 

Sekretarz: 

Komisja Rewizyjna: 

Członkowie:

REGULAMIN RADY RODZICÓW

§1

Postanowienia ogólne

Reprezentacja rodziców i prawnych opiekunów uczniów Zespołu Szkół w Kochanowicach działa w oparciu o art. 83 i art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 )  i  Statut Szkoły.

 1. Ww. reprezentacja przyjmuje nazwę: Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Kochanowicach.

§2

Cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców (RR)

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców i opiekunów prawnych współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organem prowadzącym i nadzorującym szkołę i innymi organizacjami współdziałającymi w realizacji zadań szkoły.

Celem Rady Rodziców jest:

 1. reprezentowanie ogółu rodziców i opiekunów prawnych szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
 2. Organizowanie różnych form aktywności rodziców wspomagających proces nauczania, wychowania i opieki w szkole i środowisku.
 3. Prezentowanie wobec dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.
 4. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i działanie na rzecz funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka  wspomaganie jej w organizacji zadań pozalekcyjnych.

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

 • uchwalenie regulaminu swojej działalności
 • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
 • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,
 • zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
 • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i klasie,
 • uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności w nauce,
 • znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 • uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
 • wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły,
 • określanie struktur ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

 Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego- profilaktycznego szkoły,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki,
 • opiniowanie projektu planu finansowego.

Ponadto Rada Rodziców:

 • może wyrazić opinię o nauczycielu, który ubiega się o ocenę dorobku zawodowego.
 • może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
 • przedstawiciele rodziców uczestniczą w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki,
 • uchwala regulamin działalności RR,
 • wybiera Prezydium Rady Rodziców (PRR), a także powołuje i odwołuje poszczególnych jej członków,
 • na podstawie sprawozdania PRR udziela absolutorium PRR.
 • zatwierdza plan dochodów i wydatków RR na dany rok szkolny,
 • ustala wysokość proponowanej darowizny – „składki” – na fundusz RR,
 • wybiera przedstawicieli RR do zespołów i komisji powoływanych przez dyr. szkoły,
 • w oparciu o art. 84 pkt.1 ustawy o prawo oświatowe występuje do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły.
 • Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
 • Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, jednak zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

Prezydium Rady Rodziców (PRR):

 • reprezentuje RR przed dyrektorem szkoły i innymi organami szkoły, a także przed organem nadzorującym;
 • opracowuje projekt planu dochodów i wydatków RR na dany rok szkolny oraz inne projekty uchwał dla RR;
 • sporządza sprawozdanie z działalności PRR, w tym informację o wykonaniu planu dochodów i wydatków, w danym roku szkolnym i przedstawia je na zebraniu RR otwierającym nowy rok szkolny;
 • zarządza funduszami RR; w oparciu o zatwierdzony przez RR plan dochodów i wydatków.

§3

Organizacja działania Rady Rodziców

I.

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
 2. Zebranie rodziców klasy wybiera spośród siebie „Trójkę Klasową”, składającą się z trzech osób, tak aby można było utworzyć funkcje przewodniczącego, skarbnika i sekretarza. Spośród Trójek klasowych na pierwszym zebraniu rodziców wybiera się w tajnym głosowaniu przedstawiciela Rady Rodziców
 3. Przedstawiciele trójek klasowych tworzą tzw. Radę Rodziców.
 4. Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:
 1. Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady  Rodziców,
 2. Komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.
 1. Prezydium Rady Rodziców składa się z 4 członków. Prezydium wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika.
 2. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
 3. Komisja rewizyjna składa się z co najmniej dwóch osób.
 4. Co najmniej jeden członek komisji rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości.
 5. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.
 6. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) -dla wykonania określonych zadań.

II.

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa rok szkolny począwszy od miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji.

§4

Tryb podejmowania uchwal przez Rady Klasowe(RK), Rady Rodziców (RR), Prezydium Rady Rodziców (PRR).

Uchwały ww. organów podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków regulaminowego składu danego organu.

§5

 Wybory do organów Rady Rodziców

 1. Wybory do Rady Rodziców (klasowej rady rodziców), Prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym. Decyzję podejmuje się każdorazowo w głosowaniu jawnym.
 2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoja zgodę na kandydowanie.
 3. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponownie głosowanie. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

§6

 Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów.

I.

 • Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż dwa razy w kadencji.
 • Zebranie plenarne Rady Rodziców może być także zwoływane w każdym czasie na wniosek klasowych Rad Rodziców z co najmniej 1/3 klas, na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej – złożony do Prezydium Rady.

II.

 • Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż jeden raz na semestr. Na posiedzenie prezydium zaprasza się dyrektora szkoły lub jego zastępcę lub inne osoby.
 • Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane w dokumentacji Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz Prezydium.

III.

 • Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców.
 • Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady Rodziców, Rady Rodziców Klasy, dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 100 osób.
 • Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawione plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

IV.

Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.

§7

Fundusze Rady Rodziców.

I.

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze przeznaczone na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
 • ze składek rodziców,
 • z wpłat osób fizycznych, instytucji i fundacji, z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i środowiska lokalnego,
 • innych  źródeł.
 1. Wysokość składki podlega indywidualnemu pisemnemu zadeklarowaniu przez każdego z rodziców.
 2. Rada Rodziców deleguje i zarazem upoważnia wychowawców poszczególnych klas do zbierania do zadeklarowanych składek.
 3. Gromadzone przez wychowawców poszczególnych klas wpłaty rodziców są systematycznie wpłacane skarbnikowi Rady Rodziców. Najpóźniej do 15 marca każdego roku wychowawca składa sprawozdanie i dokonuje rozliczenia zebranych kwot.
 4. Skarbnik Rady Rodziców wpłaca zebrane składki na rachunek bankowy Rady Rodziców.

II.

 1. Wydatkowanie zgromadzonych funduszy odbywa się na podstawie preliminarza wydatków przyjętego przez Prezydium Rady Rodziców w danym roku szkolnym.
 2. We wrześniu następnego roku szkolnego Przewodniczący Rady Rodziców składa pełne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za ubiegły rok szkolny na plenarnym posiedzeniu Klasowych Rad Rodziców, łącznie z projektem planu finansowego na nowy rok szkolny.
 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Rady Rodziców powinno być zbadane przez Komisję Rewizyjną i w formie pisemnej przedstawione Prezydium.
 4. Prezydium Rady Rodziców nie może zaciągać zobowiązań finansowych wykraczających poza rok szkolny objęty planem finansowym.

§8

Przeznaczenie zgromadzonych funduszy.

 1. Z ogólnej kwoty wniesionej przez daną klasę 50% tych pieniędzy przeznacza się na potrzeby tej klasy. O przeznaczeniu tych kwot decyduje Klasowa Rada Rodziców w porozumieniu z wychowawcą klasy.
 2. Pozostałe fundusze mogą być przeznaczone na:
 • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym np. Dnia Dziecka, Mikołaja czy zabaw karnawałowych dla dzieci,
 • zakup nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów,
 • dofinansowanie koncertów, teatrzyków i innych imprez kulturalnych organizowanych przez szkołę,
 • opłaty za przejazd uczniów na zawody i konkursy organizowane poza szkołą, zakup czasopism dziecięcych do biblioteki szkolnej,
 • dofinansowanie wycieczki dla ucznia z rodziny ubogiej zgodnie z przyjętym regulaminem,
 • zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych do klas lub innych przedmiotów wspierających proces nauczania i wychowania.
 • finansowanie własnych projektów Rady rodziców, jako budowa nowych pomieszczeń, renowacji istniejących urządzeń i pomieszczeń, zakup aparatury i sprzętu itp.,
 • częściowe finansowanie sportowej reprezentacji szkoły w turniejach pozaszkolnych,
 • częściowe finansowanie projektów edukacyjnych dodatkowych, pozalekcyjnych.
 1. Pozyskane przez Radę Rodziców dotacje i darowizny winny być wykorzystane zgodnie z intencją ofiarodawcy oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Członkowie wszystkich organów RR pełnią swoje funkcje społecznie.
 2. Terminy zebrań RR i PRR ogłasza się na stronie internetowej szkoły, na mobidziennik oraz pisemnie lub telefonicznie.
 3. RR posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Kochanowicach.
 4. Regulamin zatwierdzony przez ogólne zebranie przedstawicieli rodziców w dniu 20.11.2020 r.  jest obowiązujący do odwołania.
 5. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebrane Rady Rodziców.

RADA RODZICÓW
przy Zespole Szkół
w Kochanowicach
ul Szkolna 1
42-713 Kochanowice