Przydatne linki

  

  

Możliwości wyboru szkoły

Kryteria rekrutacyjne

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty
  • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego, matematyki  i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
  • aktywność społeczna (np. wolontariat)

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

Egzamin ósmoklasisty

Termin główny

Język polski
24 maja 2022 r. (wtorek) godz. 9:00

Matematyka
25 maja 2022 r. (środa) godz. 9:00

Język obcy nowożytny
26 maja 2022 r. (czwartek) godz. 9:00

Termin dodatkowy

Język polski
13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) godz. 9:00

Matematyka
14 czerwca 2022 r. (wtorek) godz. 9:00

Język obcy nowożytny
15 czerwca 202 r. (środa) godz. 9:00

Nabór do szkół

Serwis umożliwiający rejestrację uczniów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego znajduje się pod następującym adresem https://slaskie.edu.com.pl. Serwis zostanie uruchomiony 16 maja 2022 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Rodzaj czynności

Termin postępowania

Złożenie (zmiana) wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) 16 maja – 20 czerwca 2022 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 24 czerwca – 13 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 20 lipca 2022 r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie 16 maja – 25 lipca 2022 r.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem* 21 – 28 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 lipca 2022 r.
do godz. 14.00
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 1 sierpnia 2022 r.

Szkoły wymagające od kandydatów szczególnych predyspozycji  

Rodzaj czynności

Termin postępowania

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych 16 – 30 maja 2022 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych do 13 maja 2022 r.
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych 31 maja – 13 czerwca 2022 r.
Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych do 15 czerwca 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20 lipca 2022 r.

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie do 25 lipca 2022 r. w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 12 sierpnia 2022 r. w postępowaniu uzupełniającym. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w tym terminie, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami  § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Terminy postępowania rekrutacyjnego znajdują się również na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Zobacz również