Przydatne linki

  

  

Możliwości wyboru szkoły

Kryteria rekrutacyjne

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty
  • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego, matematyki  i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
  • aktywność społeczna (np. wolontariat)

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

Egzamin ósmoklasisty

Termin główny

Język polski
14 maja 2024 r. (wtorek) godz. 9:00

Matematyka
15 maja 2024 r. (środa) godz. 9:00

Język obcy nowożytny
16 maja 2024 r. (czwartek) godz. 9:00

Termin dodatkowy

Język polski
10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) godz. 9:00

Matematyka
11 czerwca 2024 r. (wtorek) godz. 9:00

Język obcy nowożytny
12 czerwca 2024 r. (środa) godz. 9:00

Nabór do szkół

Serwis umożliwiający rejestrację uczniów do szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego znajduje się pod adresem https://slaskie.edu.com.pl – zostanie on uruchomiony 13 maja 2024 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Rodzaj czynności

Termin postępowania

Złożenie lub zmiana wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami. 13 maja – 17 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 21 czerwca – 5 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 12 lipca 2024 r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie. 13 maja – 16 lipca 2024 r.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. 12 – 18 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 lipca 2024 r.

do godz. 14.00

Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. do 22 lipca 2024 r.

Szkoły wymagające od kandydatów szczególnych predyspozycji  

Rodzaj czynności Termin postępowania
Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. 13 – 29 maja 2024 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych. do 10 maja 2024 r.
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych. 3 – 10 czerwca 2024 r.
Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych. do 12 czerwca 2024 r.

do godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 12 lipca 2024 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego znajdują się również na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Zobacz również