Przydatne linki

  

  

Możliwości wyboru szkoły

 

Kryteria rekrutacyjne

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty
  • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego, matematyki  i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
  • aktywność społeczna (np. wolontariat)

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

 

Egzamin ósmoklasisty

Termin główny

Język polski
25 maja 2021 r (wtorek) godz. 9:00

Matematyka
26 maja 2021 r (środa) godz. 9:00

Język obcy nowożytny
27 maja 2021 r (czwartek) godz. 9:00

 

Termin dodatkowy

Język polski
16 czerwca 2021 r (środa) godz. 9:00

Matematyka
17 czerwca 2021 r (czwartek) godz. 9:00

Język obcy nowożytny
18 czerwca 2021 r (piątek) godz. 9:00

Terminy egzaminu podano na podstawie komunikatu dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r.

 

Nabór do szkół

Serwis umożliwiający rejestrację uczniów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego znajduje się pod następującym adresem https://slaskie.edu.com.pl. Serwis zostanie uruchomiony 17 maja 2021 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

Rodzaj czynności

Termin postępowania

Złożenie (zmiana) wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) 17 maja – 21 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 25 czerwca – 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie 17 maja – 26 lipca 2021 r.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem** 23 – 30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 3 sierpnia 2021 r

 

Szkoły wymagające od kandydatów szczególnych predyspozycji  

Rodzaj czynności

Termin postępowania

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych 17 – 31 maja 2021 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych do 14 maja 2021 r.
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych 1 – 14 czerwca2021 r.

II termin 1 – 8 lipca 2021 r.

Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych do 17 czerwca 2021 r.
II termin do 9 lipca 2021 r
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

 

Zobacz również