Przydatne linki

  

  

W naszej szkole na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym nauczany jest język mniejszości narodowej. W związku z historyczną przynależnością Śląska do ziem niemieckich językiem mniejszości narodowej nauczanym w naszej szkole jest język niemiecki.

Naukę języka mniejszości organizuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców składany na zasadzie dobrowolności do dnia 20 września. W przypadku złożenia wniosku zajęcia języka mniejszości narodowej zaliczane są do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia na czas uczęszczania do szkoły podstawowej.

W przypadku rezygnacji z nauki języka mniejszości rodzice ucznia składają stosowne oświadczenie. Oświadczenie składa się dyrektorowi nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. Złożenie oświadczenia jest
równoznaczne z zaprzestaniem udziału ucznia w nauce języka mniejszości, nauce języka regionalnego i nauce
własnej historii i kultury.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły lub u wychowawców klas.

Wniosek o objęcie ucznia nauką języka mniejszości narodowej

Oświadczenie o rezygnacji z objęcia ucznia nauką języka mniejszości narodowej

Treść rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r.