Przydatne linki

  

  

 

Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku

8:30 – 13:30


Zarządzenie Nr 7/2012

 Dyrektora Zespołu Szkół w Kochanowicach

z dnia  02.04.2012 r.

 

Dotyczy: Regulaminu Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół w Kochanowicach

 

Z dniem 02.04.2012 r. wprowadzam załączony Regulamin Biblioteki Szkolnej wraz z Instrukcją inwentaryzacji zbiorów, zarządzania i prowadzenia dokumentacji Biblioteki.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm. oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205z 2008, poz. 1283)

 

 

REGULAMUN

Biblioteki Szkolnej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Biblioteka Szkolna działa w oparciu o następujące akty prawne:

 • Ustawę o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z dnia 28.07.1997 r. nr 85 poz. 539)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205z 2008, poz. 1283)

§ 2

Niniejszy Regulamin jest podstawowym wewnętrznym aktem normatywnym w Bibliotece.

§ 3

Do zadań Biblioteki należy:

 • organizowanie warsztatów dydaktycznych poprzez odpowiednie gromadzenie, opracowanie i udostępnianie literatury oraz działalność informacyjną, umożliwiającą jak najszersze wykorzystanie księgozbioru biblioteki.
 • współpraca z innymi bibliotekami gminnymi w zakresie wymiany wydawnictw i źródeł informacji,

§ 4

Pracami Biblioteki kieruje i ponosi odpowiedzialność materialną Bibliotekarka.

 

II. GROMADZENIE I UZUPEŁNIANIE ZBIORÓW

§ 5

 • Biblioteka gromadzi zbiory z zakupu,  darów instytucji i osób prywatnych .
 • Biblioteka dokonuje zakupów ze środków finansowych Szkoły oraz Rady Rodziców działającej przy Zespole Szkół.

§ 6

Konserwacja zbiorów

Biblioteka wykonuje sama prace introligatorskie i konserwatorskie księgozbioru. Szczególnej ochronie podlegają zbiory cenne i pozycje jedno-egzemplarzowe.

§ 7

Zabezpieczenie zbiorów

Biblioteka we współpracy z administracją Szkoły dba o należyte zabezpieczenie zbiorów:

 • przed kradzieżą,
 • przed destrukcyjnym działaniem:
 • czynników atmosferycznych (kurz, pył, wilgoć, temperatura itp.)
 • gazów spalinowych,
 • energią promieniowania,
 • czynnikami biologicznymi
 • wypadkami losowymi (pożar, powódź).

§ 8

Ewidencja i kontrola zbiorów

Zasady inwentaryzacji zbiorów, prowadzenia i dokumentacji Biblioteki reguluje Instrukcja (w załączeniu).

§ 9

Opracowywanie zbiorów

Do obowiązków biblioteki należy opracowywanie wszystkich rodzajów zbiorów wpływających do biblioteki, takich jak:

 • druki zwarte,

Zadania te realizowane są poprzez:

 • przysposabianie zbiorów pod względem technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami w bibliotekarstwie polskim,
 • nadawanie sygnatur zbiorom,
 • opracowywanie rzeczowe nowych nabytków oraz retrospektywne opracowywanie zbiorów.

§ 10

Działalność informacyjna

 1. Biblioteka prowadzi działalność informacyjną dla uczniów i pracowników  w zakresie:
 • informacji bibliograficznej,
 • informacji bibliotecznej,
 • informacji katalogowej,
 • informacji dokumentacyjnej,
 • informacji tekstowej,
 • informacji rzeczowej,
 • upowszechniania nowości wydawniczych.
 1. Biblioteka prowadzi katalogi tradycyjne szufladkowo-kartkowe alfabetyczne i tematyczne

III. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

Przepisy ogólne

§ 11

 1. Biblioteka udostępnia zbiory własne jak również sprowadzane z innych bibliotek w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych.

Realizacja tego zadania następuje poprzez:

 • udostępnianie księgozbioru w czytelni,
 • udostępnianie księgozbioru w wypożyczalni,
 • wypożyczanie materiałów bibliotecznych

§ 12

 1. Ze zbiorów biblioteki mają prawo korzystać:
 • uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół w Kochanowicach,
 1. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3.Osoba korzystająca z biblioteki zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz do      stosowania się do wskazówek bibliotekarza.

§ 13

Na terenie biblioteki nie wolno spożywać posiłków, palić tytoniu, korzystać z telefonów komórkowych.

§ 14

Wypożyczalnia i czytelnia czynna jest od poniedziałku do piątku.

 

Przepisy dla korzystających z wypożyczalni

§ 15

 1. Prawo do wypożyczania dzieł na zewnątrz, po założenia przez pracownika biblioteki kartoteki osobowej, posiadają:
 • pracownicy,
 • uczniowie.

§ 16

Na zewnątrz nie wypożycza się:

 • księgozbioru podręcznego,
 • wydawnictw encyklopedycznych, leksykonów, słowników, informatorów itp.
 • dzieł rzadkich i kosztownych,
 • wydawnictw wymagających konserwacji,
 • zbiorów zastrzeżonych przez bibliotekę.

Kierownik Biblioteki zachowuje prawo do zmiany limitów wypożyczeń.

§ 17

Dzieła wypożycza się:

 • pracownikom – na okres do 1 roku,
 • uczniom – na okres do 1 miesiąca.

§ 18

Niedopuszczalne jest niszczenie wypożyczonych materiałów przez podkreślanie, notowanie uwag oraz zaginanie kart.

Wypożyczone dzieło winno być obłożone papierem i zabezpieczone przed uszkodzeniem przy przenoszeniu.

§ 19

Należy ściśle przestrzegać terminów zwrotu wypożyczonych książek.

§ 20

W razie uszkodzenia lub zniszczenia dzieła czytelnik zobowiązany jest pokryć straty. Czytelnik za zgubienie lektury szkolnej zobowiązany jest przynieść lekturę o tym samym tytule, a za inną zagubioną książkę zobowiązany jest przynieść książkę o podobnej tematyce i wartości.

§ 21

Pracownicy rozwiązujący umowę o pracę lub udający się na urlop co najmniej na 1 miesiące, uczniowie przed zakończeniem roku szkolnego oraz przed ukończeniem edukacji w Zespole Szkół w Kochanowicach .

Przepisy dla korzystających z czytelni

§ 22

Zbiory czytelni są ogólnodostępne, a ze zbiorów czytelnik korzysta wyłącznie na miejscu.

§ 23

Czytelnicy zobowiązani są do:

 • korzystania z czytelni bez okryć wierzchni, teczek, parasoli itp.
 • zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu Udostępniania Zbiorów,
 • zgłoszenia dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszonych materiałów oraz okazania ich przy wychodzeniu z czytelni,
 • zwrócenia dzieł w stanie nieuszkodzonym,
 • zgłoszenia dyżurnemu bibliotekarzowi zauważonych braków.

§ 24

Zabrania się wynoszenia materiałów stanowiących własność biblioteki poza czytelnię, bez zgody bibliotekarza.

§ 25

Opuszczając czytelnię należy złożyć wypożyczone dzieła u bibliotekarza.

§ 26

Dzieła otrzymane do czytelni po wykorzystaniu należy zwrócić dyżurującemu bibliotekarzowi.