Przydatne linki

  

  

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH

Przed szkołą stawiane są obecnie zupełnie nowe zadania. Zmienia się też rola szkoły. Szkoła musi być miejscem interesującej dla uczniów , a także  nauczycieli, pracy twórczej. Musi więc sama przekształcać się i rozwijać. Powinna też  wykrywać źródła utrudnień, umiejętnie je usuwać i szukać nowych rozwiązań. W realizacji tych zadań uczestniczy dyrektor szkoły oraz wszyscy nauczyciele.

Szkoła jest miejscem pracy nauczycieli i uczniów. Aby cieszyła się dobrą renomą konieczna jest ścisła współpraca z rodzicami. Ściślejsze powiązanie szkoły ze środowiskiem, lokalnym samorządem stwarza  duże szanse na wprowadzenie w niej korzystnych zmian. Ważna jest również dobra współpraca z nadzorem pedagogicznym. Dzięki temu można osiągnąć sukces.

Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Kochanowicach powinni mieć poczucie przynależności do własnej szkoły. Ma to być NASZA SZKOŁA, działająca w oparciu o  własną koncepcję pracy. Szkoła, w której panuje szczególna atmosfera, pozwalająca dzieciom czuć się w niej dobrze i bezpiecznie, mająca godne uwagi osiągnięcia, widoczne na tle osiągnięć szkół z bliższego i dalszego otoczenia.

Szkoła powinna mieć świadomość własnych możliwości w pracy nad wykształceniem i wychowaniem przyszłych pokoleń wraz z poczuciem satysfakcji z własnych osiągnięć.

Nasze dążenia skierowane są na ukształtowanie absolwenta, który:

 • Przestrzega norm moralnych
 • Szanuje wartości narodowe, religijne, cudze poglądy, wierzenia  i zachowania
 • Jest odpowiedzialny, samodzielny, sumiennie i rzetelnie wypełnia swoje obowiązki
 • Dokonuje właściwych wyborów
 • Posiada poczucie własnej wartości, zna swoje mocne strony i potrafi je wykorzystywać, wie nad jakimi cechami powinien jeszcze popracować
 • Czuje potrzebę dokształcania się, zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności
 • Potrafi sam postawić sobie cel i konsekwentnie do niego dążyć
 • Cechuje go wysoki poziom kultury i kultury słowa
 • Prowadzi zdrowy i aktywny styl życia
 • Potrafi współpracować w zespole
 • Prawidłowo funkcjonuje w otaczającym go świecie, poprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami
 • Jest asertywny

 

Sprawne działanie szkoły jest możliwe dzięki wprowadzeniu i przestrzeganiu określonych procedur.

Należy monitorować następujące aspekty działalności szkoły:

 1. Dydaktyka- przeprowadzanie i analiza wyników egzaminu próbnego klas III gimnazjum, oraz klas VII i VIII szkoły podstawowej i egzaminu końcowego klas III gimnazjum, oraz klas VII i VIII szkoły podstawowej; wdrażanie wniosków do dalszej pracy,
 2. Podnoszenie efektów nauki języków obcych poprzez udział w międzynarodowych projektach ( Comenius, Erasmus,  wymiana polsko- niemiecka);
 3. Analizowanie przyczyn trudności w nauce i podjęcie stosownych działań nauczycieli przy współpracy z pedagogiem szkolnym oraz PPP
 4. Organizacja pracy szkoły- opracowywanie dokumentów szkolnych zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym
 5. Promocja zdrowia, czyli jak szkoła rozpoznaje problemy zdrowotne uczniów oraz zagrożenia i uzależnienia
 6. Współpraca z rodzicami, co wnosi Rada Rodziców, jak pomaga się rodzinom potrzebującym, jak przebiega współpraca rodzic- szkoła
 7. Dzieci specjalnej troski- dostosowanie i integrowanie uczniów niepełnosprawnych w klasie.
 8. Trudności wychowawcze- ewaluacja Szkolnego programu wychowawczego oraz Programu profilaktyki.
 9. Prawa ucznia – respektowanie praw dziecka wynikających z Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka
 10. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli
 11. Współpraca szkoły z instytucjami państwowymi
 12. Promowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym- strona internetowa szkoły, uroczystości szkolne, współpraca z lokalna prasą, kronika szkolna, organizowanie festynów  dla środowiska lokalnego i Dni Otwartych.

 

Istotnym czynnikiem warunkującym powodzenie naszej szkoły jest dalsze kształtowanie u uczniów i nauczycieli odpowiedzialności za własne decyzje i własne postępowanie. W przypadku dzieci przede wszystkim, za własne, odpowiadające zdolnościom osiągnięcia szkolne, a w przypadku nauczycieli za własne doskonalenia, metody pracy i osobisty przykład.

Szkoła jako złożony i dynamiczny organizm nigdy nie jest dziełem skończonym. Może co najwyżej zmierzać ku doskonałości.

Szkoła, do której zmierzamy powinna być:

 1. Autonomiczna w doborze kadry, form i metod pracy.
 2. Samodzielna finansowo- posiadająca dobrą, nowoczesną bazę i potrzebne wyposażenie.
 3. Bezpieczna- wolna od patologii, przemocy i zagrożeń.
 4. Zdrowa- ułatwiająca uczniowi rozwój, prowadząca wychowanie prozdrowotne i edukację ekologiczną, dbająca o higienę psychiczną dzieci oraz nauczycieli. Szkoła „zdrowa”, to szkoła dająca wsparcie rodzicom, rozwijająca integracyjne formy pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie.
 5. Przygotowująca do życia- kształcąca umiejętność dobrego komunikowania się ze światem, samodzielnego uczenia się praktycznych i przydatnych w życiu umiejętności, ucząca zdolności radzenia sobie  w trudnych sytuacjach, umiejętności współżycia w grupie.
 6. Otwarta- urządzająca imprezy środowiskowe, organizująca działalność pozalekcyjną i rozrywkową dla wszystkich uczniów.
 7. Demokratyczna- sprawiedliwa, wychowująca do demokracji, przestrzegająca praw dziecka i ucznia, samorządowa, wrażliwa na opinie uczniów i rodziców.
 8. Humanistyczna- wprowadzająca w świat uniwersalnych ludzkich wartości opartych na zasadach etycznych, zachęcająca do uczestnictwa w kulturze i sztuce, wskazująca, jak praktycznie można realizować wartości i ideały.
 9. Twórcza- innowacyjna, ucząca się i  rozwijająca, stwarzająca możliwości rozwijania talentów i zdolności uczniów.
 10. Z własnym obliczem, tradycją i tożsamością.