Przydatne linki

  

  

Nauczyciele pracujący w świetlicy:

 • Katarzyna Spojda
 • Justyna Niesłony
 • Joanna Piskoń
 • Joanna Kot
 • Joanna Zawierucha
 • Grażyna Borecka
 • Anna Machnik
 • Anna Duda
 • Sylwia Benska
 • Hanna Zakrzewska
 • Adam Mika

ZASADY REKRUTACJI  UCZNIÓW

do świetlicy szkolnej  w Zespole Szkół w Kochanowicach

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności

 • Uczniowie dojeżdżający
 • Uczniowie rodziców pracujących
 • Uczniowie z rodzin niepełnych
 • Uczniowie z rodzin wielodzietnych
 • Uczniowie klasy I SP

2. Przyjęcie dziecka do świetlicy poprzedzają następujące czynności:

 • Zapoznanie się rodziców/ opiekunów z regulaminem  przyjmowania do świetlicy
 • Zapoznanie się z regulaminem świetlicy
 • Wypełnienie przez rodziców/ opiekunów Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, którą należy oddać wychowawcy klasy do 7 września każdego roku szkolnego. Nie złożenie karty w wyznaczonym terminie oznaczać będzie rezygnację z miejsca w świetlicy.

3. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są  i odbierane ze świetlicy przez  rodziców, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do świetlicy i ze świetlicy do domu. Inne osoby mogą odbierać dziecko tylko za pisemnym upoważnieniem  rodziców. Odebranie dziecka należy zgłosić wychowawcy świetlicy. Samodzielne opuszczanie świetlicy przez dziecko możliwe jest tylko za  pisemnym pozwoleniem rodziców.

REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Świetlica zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, odpowiednie warunki do nauki, rekreacji, rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.
 2. W świetlicy szkolnej organizowane są zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla uczniów, którzy przebywają w szkole ze względu na czas pracy rodziców, dojazd do szkoły oraz dla uczniów skierowanych do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub oczekujących na zajęcia lekcyjne
 3. Czas oczekiwania na rozpoczęcie lekcji lub dowóz ( dot. uczniów dojezdnych) traktowany jest jako zajęcia świetlicowe. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy zgłosili pisemna Kartę zgłoszenia oraz uczniowie wymienieni w p. 1. zapisanym w Zasadach rekrutacji uczniów do świetlicy szkolnej.
 4. Świetlica szkolna jest czynna w dni nauki szkolnej w godz. od 700 do 1510.
 5. Każdy uczeń ma prawo korzystać z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego oraz sprzętu audiowizualnego znajdującego się w świetlicy.
 6. Uczeń korzystający ze świetlicy odpowiada za jej wyposażenie, czystość oraz estetykę pomieszczenia.
 7. Sprzęt sportowy wypożyczany jest za okazaniem podpisanego zeszytu przedmiotowego lub legitymacji szkolnej.
 8. Uszkodzony lub zagubiony sprzęt należy odkupić.
 9. Uczeń może być zwolniony z zajęć świetlicowych wyłącznie za okazaniem pisemnej zgody rodziców, którą potwierdza wychowawca świetlicy. W każdym innym przypadku uczeń nie może wyjść poza teren szkoły
 10. Każdy uczeń ma obowiązek zaznajomić się z Regulaminem świetlicy oraz Regulaminem dowozu uczniów ( dot. uczniów dojezdnych)
 11. Za celowe zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/ opiekunowie.
 12. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów (np. telefony komórkowe, urządzenie typu MP3, PSP, itp., elektroniczne zabawki)
 13. Grupa wychowawcza przypadająca na jednego wychowawcę nie może przekroczyć 25 uczniów( Rozp. MEN z dnia 21 maja 2001r.)

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Wypełnienie w odpowiednim czasie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy
 2. Przygotowanie pisemnych upoważnień dotyczących samodzielnego wychodzenia dziecka ze świetlicy lub odbioru dziecka przez inne osoby niż rodzice
 3. zgłaszanie wychowawcy obioru dziecka
 4. odbiór dziecka o wyznaczonych godzinach oraz przestrzeganie godzin pobytu dziecka w świetlicy zadeklarowanych w Karcie zgłoszenia
 5. Pisemne poinformowanie wychowawcy świetlicy o zmianie odbioru lub odjazdu dziecka.
 6. Po zakończeniu zajęć świetlicowych za nieodebrane dziecko odpowiedzialność ponoszą rodzice. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z rodzicami/ opiekunami dziecko może zostać przekazane odpowiednim władzom.
 7. W przypadku, gdy dziecko notorycznie nie przestrzega regulaminu świetlicy bądź swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych oraz gdy zostały wykorzystane wszystkie środki zapobiegawcze, dziecko może zostać wypisane z listy wychowanków świetlicy.
 8. Zapoznanie się z Regulaminem świetlicy oraz Regulaminem dowozu i przestrzeganie zawartych w nim zasad.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 1. Uczeń ma prawo korzystać z pomocy naukowych , gier, sprzętu sportowego oraz audiowizualnego będącego w wyposażeniu świetlicy.
 2. Uczeń ma prawo do indywidualnych zajęć, jeśli nie przeszkadza innym dzieciom i wychowawcy podczas pracy z grupą oraz jeśli nie zagraża to bezpieczeństwu innych wychowanków.
 3. Uczeń ma obowiązek zgłosić się sam do świetlicy po przyjeździe do szkoły oraz po zakończonych lekcjach.
 4. Oczekiwanie na autobus i zajęcia pozalekcyjne traktowane jest jako zajęcia świetlicowe.
 5. W czasie przebywania w świetlicy uczeń ma obowiązek dbać o ład i porządek w miejscu nauki i zabaw, kulturalne zachowywać się, brać udział w proponowanych zajęciach, wykonywać polecenia nauczyciela,.
 6. Wychowanek ma obowiązek zgłosić wychowawcy każdorazowe opuszczenie sali.
 7. Zachowanie ucznia w świetlicy ma wpływ na ocenę zachowania.
 8. Uczeń ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem świetlicy i Regulaminem dowozu ( uczniowie dojezdni)
   .................       ...................      ................

data, podpis ucznia                                  data, podpis ojca                                   data, podpis matki

WNIOSKI ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ