Przydatne linki

  

  

Procedura wypożyczenia podręczników dotacyjnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół w Kochanowicach


PROCEDURA W ZESPOLE SZKÓŁ W KOCHANOWICACH – PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAROLA MIARKI W KOCHANOWICACH OBOWIĄZUJĄCA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID-19


Regulamin dotyczący zasad zdalnego nauczania w Zespole Szkół w Kochanowicach


Regulamin wypożyczenia sprzętu komputerowego na czas zdalnej nauki


 Regulamin Zespołu Szkół w Kochanowicach


 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Kochanowicach


 Regulamin użytkowania szafek szkolnych


 Regulamin przyznawania stypendium naukowego i za wyniki sportowe


 Regulamin świetlicy


 Regulamin dowozu uczniów


 Regulamin przechodzenia między budynkami szkoły

 


 Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

Aneks do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego 

 


Regulamin funkcjonowania systemu dziennika elektronicznego


Katalog procedur

Załączniki:

załącznik nr 1 (UPOMNIENIE/WEZWANIE)

Załącznik nr 2  (Kwestionariusz osobowy dziecka/ucznia)

Załącznik nr 3 (UPOWAŻNIENIE DLA OSOBY TRZECIEJ do odbioru mojego dziecka / ucznia ZS)

Załącznik nr 4 (Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wychowawczo-opiekuńczy w Zespole Szkół)

Załącznik nr 5 (ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE, IMPREZIE)

Załącznik nr 6 (KARTA WYCIECZKI /IMPREZY/WZÓR/)

Załącznik nr 7 (INFORMACJA RODZICA O CHOROBIE PRZEWLEKŁEJ DZIECKA)

Załącznik nr 8 (Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na objęcie dziecka opieką pielęgniarską dot. m.in. kontroli czystości głowy.)

Załącznik nr 9 (DANE DO PROTOKOŁU POWYPADKOWEGO UCZNIA)


 Procedura przyjmowania skarg i wniosków


 Procedura dot. wejść do szkoły


PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I OCHRONY SYGNALISTAÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W KOCHANOWICACH