Przydatne linki

  

  

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży, dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Informacja o etapie

15 czerwca – 10 lipca
do godz. 15:00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
26 czerwca – 10 lipca
do godz. 15:00
Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
31 lipca – 4 sierpnia
do godz. 15.00
Dostarczenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
12 sierpnia  Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 – 18 sierpnia
do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły

Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one wcześniej dostarczone, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenia i orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*

19 sierpnia
do godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

 

Szkoły wymagające od kandydatów szczególnych predyspozycji  

15 – 22 czerwca
do godz. 15.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych
do 12 czerwca Podanie do publicznej wiadomości rzez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych**
23 czerwca – 7 lipca
II termin do 30 lipca***
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych
I termin do 9  lipca
II termin do 31 lipca
Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020r.

**Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

***Dyrektor szkoły może wyznaczyć II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.