Przydatne linki

  

  

Dzięki udziałowi w programie „Aktywna tablica” 2023 nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 43 750,00 złotych, które zostało przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii i pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poniżej została umieszona lista programów, z których niebawem będą korzystać nauczyciele pracujący z dziećmi z trudnościami w nauce.

Spektrum autyzmu PRO poziom 1 – program multimedialny przeznaczony do terapii dzieci ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Spektrum autyzmu PRO poziom 2 – program multimedialny wspierający rozwój kompetencji społecznych, samodzielność, samoświadomość i umiejętność dbania o bezpieczeństwo swoje i innych wynikającą z wieku rozwojowego uczniów ze spektrum autyzmu.
Dysleksja PRO – zestaw materiałów multimedialnych przeznaczonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, wspomagających umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształcących wrażliwość i świadomość ortograficzną.
Dysleksja PRO poziom 2 – program przeznaczony do terapii i profilaktyki specyficznych trudności w nauce czytania i pisania uczniów z klas IV-VIII szkoły podstawowej.
Koncentracja uwagi PRO
– program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów wspierający profilaktykę oraz terapię dzieci i młodzieży z trudnościami w koncentracji, z deficytami uwagi i pamięci, zaburzeniami procesów uczenia się oraz mającymi problemy w edukacji szkolnej, w tym z osobami z ADHD i ADD.
Percepcja słuchowa i przetwarzanie słuchowe PRO – program multimedialny dla dzieci i młodzieży, wspomagający terapię wyższych funkcji słuchowych, w tym centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.
Moc emocji – program do rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci w wieku 6-10 lat.
MatŚwiat PRO – multimedialne oprogramowanie rozwijające predyspozycje matematyczne oraz wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie.
Logopedia pakiet GOLD – program przeznaczony dla logopedów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi mającymi problemy z artykulacją głosek.
Śmiało do szkoły – program przygotowujący dzieci do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia.
Każdy uczeń to uczeń zdolny – program dla uczniów w wieku 6-10 lat, przeznaczony do realizacji w toku zajęć dydaktycznych oraz podczas zajęć dodatkowych.

Alicja Babiuch
Mariusz Koza