Możliwości wyboru szkoły

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

Kryteria rekrutacyjne

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego
  • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego, matematyki  i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
  • aktywność społeczna (np. wolontariat)

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same, ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

Egzamin ósmoklasisty i gimnazjalisty

Zasady rekrutacji

Do końca lutego szkoła ponadpodstawowa lub ponadgimnazjalna ogłasza na swojej stronie internetowej:

  • Podstawę prawną rekrutacji
  • Liczbę klas i przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym
  • Języki obce do wyboru w danej szkole
  • Informację, z jakich przedmiotów  kandydaci będą  mieli naliczane punkty ze świadectwa ukończenia szkoły

W każdej szkole obowiązuje limit 30 miejsc w klasie. Do klas pierwszych przyjmowani są uczniowie z największą ilością punktów wśród kandydatów do danej klasy wg. limitu miejsc.

Nabór do szkół

Serwis umożliwiający rejestrację uczniów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego znajduje się pod następującym adresem https://slaskie.edu.com.pl.

Aby założyć konto w systemie rekrutacji należy skorzystać z zakładki Zgłoś kandydaturę, wprowadzić swój nr PESEL i postępować zgodnie z kolejnymi wskazówkami. Należy wprowadzić niezbędne dane osobowe, dokonać wyboru szkół i oddziałów, ułożyć listę preferencji. Na zakończenie ustalamy hasło a system wygeneruje nam login, który należy zapamiętać. Uczeń może założyć tylko jedno konto.

W elektronicznym wniosku należy wybrać maksymalnie trzy szkoły. Ważna jest kolejność – klasa w szkole, która jest na pierwszym miejscu listy jest traktowana jako klasa pierwszego wyboru. Najpierw należy wpisać te klasy, w których uczeń chce się uczyć najbardziej. O dostaniu się do wybranej klasy w wybranej szkole decydują punkty m.in. za oceny na świadectwie ukończenia szkoły, za wyniki egzaminu gimnazjalnego/sprawdzianu ósmoklasisty, czy za inne osiągnięcia. System informatyczny będzie najpierw próbował przydzielić ucznia do tej klasy, która jest na pierwszym miejscu listy preferencji. Jeśli okaże się, że uczeń ma za mało punktów, będzie próbował przydzielić do klasy znajdującej się na drugim miejscu listy.

W razie pytań dodatkowych informacji udzielają doradca zawodowy, wychowawcy i nauczyciele informatyki.

Zobacz również

Wyszukiwarka zawodów „Wybieram zawód dla siebie”. Informator o szkolnictwie branżowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego na rok szkolny 2019/2020

Mapa karier – opisy zawodów, niezbędne wymagania i umiejętności, statystyki.

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej poświęcona rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Ulotka rekrutacyjna do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów klas VII szkoły podstawowej i III gimnazjum

Prezentacja rekrutacyjna na rok szkolny 2019/2020