Przydatne linki

  

  

MISJA

Nade wszystko edukacyjne i wychowawcze oddziaływanie Zespołu Szkół w Kochanowicach, wypływa z wyznawanych wartości uniwersalnych, wynikających z kultywowania wielowiekowych tradycji chrześcijańskich, z poszanowania praw i godności każdego człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka i Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
W każdym swym działaniu pedagogicznym i opiekuńczo – wychowawczym bezwzględnie nastawiamy się na dobro uczniów, tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego ich rozwoju, mając również na uwadze ich dalszy los.

Zespół Szkół służy zaspakajaniu potrzeb i aspiracji edukacyjnych lokalnej społeczności na poziomie przedszkolnym, wczesnoszkolnym, podstawowym. Wykorzystujemy do tego znakomicie wykształconą kadrę pedagogiczną, która pracuje w bardzo dobrze wyposażonej bazie lokalowej z zapleczem technicznym i informatycznym, wykorzystując najbardziej sprawdzone formy i metody oddziaływania.

Wychowujemy uczniów w duchu wartości moralnych i humanistycznych, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności, sprawiedliwości oraz szacunku do każdego człowieka. Dla realizacji tych zamierzeń ściśle współpracujemy z rodzicami, którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli i wychowawców, oraz innymi autorytetami i instytucjami zewnętrznymi, wspierającymi szkołę w tym zakresie.

Z dziećmi i młodzieżą pracujemy w oparciu o nowoczesne programy kształcenia, stosujemy efektywne technologie nauczania, by naszych absolwentów przygotować do świadomego, odpowiedzialnego i kreatywnego funkcjonowania w świecie dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

W procesie dydaktyczno – wychowawczym wykorzystujemy diagnozę pedagogów i psychologów zewnętrznych instytucji, by podnieść skuteczność kształcenia, zwłaszcza w stosunku do ucznia z problemami edukacyjnymi. Zespół Szkół mocno akcentuje uczniów zdolnych i najzdolniejszych, zapewniając im merytoryczną pomoc nauczycieli podczas dodatkowych zajęć, w przygotowaniach do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz rezerwując dla najlepszych stypendia naukowe.

W swoich działaniach wnikliwie wsłuchujemy się w opinie rodziców i uczniów, dokonując diagnozy potrzeb i oczekiwań środowiska lokalnego oraz wszystkich aktualnych i potencjalnych uczniów Zespołu Szkół w Kochanowicach. Weryfikujemy swoją działalność poprzez wewnętrzną ewaluację skutków działań statutowych, by doskonalić działalność naszej szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Zespół Szkół w Kochanowicach chce spełniać służebną rolę wobec swoich uczniów, ich rodziców i środowiska lokalnego.

WIZJA


Zespół Szkół w Kochanowicach to szkoła:

  • nowoczesna, przygotowująca ucznia do podjęcia wyzwań społecznych;
  • stawiająca nacisk na edukację językową, informatyczną, ekologiczną, prozdrowotną,
  • rozwijająca wszechstronne zainteresowania uczniów,
  • będąca miejscem, gdzie uczniowie, nauczyciele i rodzice stanowią wspólnotę, która oddziaływuje na siebie wypracowując wzory postępowania,
  • skutecznie przeciwdziałająca patologiom społecznym,
  • oferująca uczniom atrakcyjne, aktywne metody nauki,
  • stymulująca wszechstronny rozwój uczniów,
  • pobudzająca uczniów do przyjmowania postaw aktywnych, asertywnych i twórczych,
  • otwarta na rady i opinie rodziców, uczniów i uznanych autorytetów.

Taka wizja szkoły realizowana jest na wczesnoszkolnym etapie edukacyjnym, na poziomie szkoły podstawowej.