Przydatne linki

  

  

Serwis umożliwiający rejestrację uczniów do szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego znajduje się pod adresem https://slaskie.edu.com.pl – zostanie on uruchomiony 15 maja 2023 r.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Terminy postępowania rekrutacyjnego znajdują się również na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Rodzaj czynności Termin postępowania
Złożenie lub zmiana wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami. 15 maja – 19 czerwca 2023 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 23 czerwca – 10 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 18 lipca 2023 r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie. 15 maja – 20 lipca 2023 r.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. 18 – 25 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 26 lipca 2023 r.

do godz. 14.00

Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. do 27 lipca 2023 r.

 Szkoły wymagające od kandydatów szczególnych predyspozycji  

Rodzaj czynności Termin postępowania
Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. 15 – 29 maja 2023 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych. do 12 maja 2023 r.
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych. 30 maja – 12 czerwca 2023 r.
Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych. do 14 czerwca 2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 18 lipca 2023 r.