Przydatne linki

  

  

Uczniowie klas: IVa, IVb oraz V wzięli udział w warsztatach przyrodniczych dotyczących sposobów ochrony przyrody w naszym kraju. Zajęcia online przeprowadziła pani Agnieszka Bartocha – edukatorka pracująca w Oddziale Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie „Lasy nad Górną Liswartą”.

Podczas zajęć szczególną uwagę zawrócono na rośliny chronione występujące na naszym terenie. Ponadto, celem warsztatów było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Przypominamy, że formami ochrony przyrody w Polsce są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Każda z form spełnia inną rolę i służy innym celom, dlatego charakteryzuje się odmiennym reżimem ochronnym oraz zakresem ograniczeń w użytkowaniu. Formy ochrony przyrody tworzą duży i zróżnicowany zespół środków pozwalających troszczyć się o naturę.

Alicja Babiuch
Mariusz Koza
Projekt „Zielona Pracownia 2020”