Przydatne linki

  

  

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Drogi Uczniu!

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w punkcie 3.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 5. Na egzamin przyjdź o godzinie 8:40.
 6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce.
 7. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki.
  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Najlepiej niegazowaną.
 10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
 11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.
  Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  – podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  – wychodzi do toalety,
  – kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 13. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 14. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. (Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed egzaminem).
 15. Zdający powinni zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. w szafce. Osoby pozostawiające lub odbierające swoje rzeczy zachowują odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
 16. Pamiętaj aby przed i po egzaminie nie gromadzić się pod szkołą. Po egzaminie udaj się do domu.

 

Podziel się wrażeniami z kolegami i koleżankami, wykorzystując media społecznościowe, komunikatory, rozmowę telefoniczną.