Przydatne linki

  

  

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły obowiązują warunki i sposób przeprowadzania egzaminów i sprawdzianu określone w Zarządzeniu Dyrektora Zespołu Szkół w Kochanowicach z dnia 18 maja 2020r. w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny.

Treść zarządzenia dostępna jest również w zakładce Statut.