Nauczyciele pracujący w świetlicy:

 • Małgorzata Morawiak
 • Katarzyna Góral
 • Agnieszka Kardas
 • Justyna Niesłony
 • Joanna Piskoń

ZASADY REKRUTACJI  UCZNIÓW

do świetlicy szkolnej  w Zespole Szkół w Kochanowicach

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności

 • Uczniowie dojeżdżający
 • Uczniowie rodziców pracujących
 • Uczniowie z rodzin niepełnych
 • Uczniowie z rodzin wielodzietnych
 • Uczniowie klasy I SP

2. Przyjęcie dziecka do świetlicy poprzedzają następujące czynności:

 • Zapoznanie się rodziców/ opiekunów z regulaminem  przyjmowania do świetlicy
 • Zapoznanie się z regulaminem świetlicy
 • Wypełnienie przez rodziców/ opiekunów Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, którą należy oddać wychowawcy klasy do 7 września każdego roku szkolnego. Nie złożenie karty w wyznaczonym terminie oznaczać będzie rezygnację z miejsca w świetlicy.

3. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są  i odbierane ze świetlicy przez  rodziców, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do świetlicy i ze świetlicy do domu. Inne osoby mogą odbierać dziecko tylko za pisemnym upoważnieniem  rodziców. Odebranie dziecka należy zgłosić wychowawcy świetlicy. Samodzielne opuszczanie świetlicy przez dziecko możliwe jest tylko za  pisemnym pozwoleniem rodziców.