Innowacja pedagogiczna „Kochanowice – moja mała ojczyzna”

Innowacja pedagogiczna „Kochanowice – moja mała ojczyzna” prowadzona jest dla uczniów klasy IVc i VIII a Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Kochanowicach od listopada 2018 do czerwca 2019 (jedno spotkanie w miesiącu).

Cele ogólne innowacji:

 • Kształtowanie poczucia własnej tożsamości poprzez poznanie bliższego i dalszego regionu, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury, historii oraz mieszkańców.
 • Wdrażanie do aktywnego udziału w życiu kulturalnym.
 • Kształtowanie właściwych postaw społecznych.
 • Integracja uczniów.

Autorzy innowacji: Małgorzata Watoła, Irena Droździok, Agnieszka Kardas


Innowacja pedagogiczna „Pierwsza pomoc – jakie to proste”

Innowacja pedagogiczna jest przeznaczona dla zainteresowanych uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej w Kochanowicach. Zajęcia obywają się w piątki na 6 godzinie lekcyjnej.

Celem innowacji jest przekazanie dzieciom wiedzy o grożących im niebezpieczeństwach, zapoznanie z wizerunkiem ratownika medycznego, uwrażliwienie na dbałość o swoje zdrowie i innych ludzi, ale także wykształcenie umiejętności prawidłowego postępowania w sytuacji zagrożenia, czyli zawiadomienie dorosłych oraz sprowadzenie profesjonalnej pomocy.

Ważnym założeniem innowacji jest nabywanie umiejętności poprzez działanie, dlatego podczas zajęć uczymy jak prawidłowo przeprowadzić rozmowę telefoniczną podczas wzywania pogotowia ratunkowego, jak wykonać resuscytację krążeniowo – oddechową, ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, założyć plaster czy opatrunek uciskowy.

Prowadzący: Alicja Babiuch, Mariusz Koza


Koło Geograficzne

Koło Geograficzne jest kołem naukowym, rozwijającym zainteresowania i pasje uczniów oraz przygotowującym ich do zdobywania wiedzy na dalszych etapach kształcenia. Na zajęciach uczniowie rozwiązują testy i zadania, prowadzą obserwacje
i pomiary w terenie, gromadzą i analizują literaturę przedmiotu, posługują się mapami, planszami i diagramami, tworzą prezentacje multimedialne oraz przygotowują prace na podstawie własnych badań i obserwacji.

Program zajęć Koła Geograficznego służy pracy z uczniem zdolnym i szczególnie zainteresowanym geografią. Zaplanowane działania uwzględniają zajęcia przygotowujące do prowadzenia obserwacji bezpośredniej i pośredniej, poznawania procesów i działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, do rozwijania zainteresowań badawczych i świadomego podejmowania badań.

Cele ogólne:

 1.  Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia, przygotowanie do
  świadomych wyborów edukacyjnych.
 2. Wprowadzenie ucznia w świat empirycznej nauki poprzez prowadzenie badań
  i pomiarów terenowych.
 3. Rozwijanie zdolności analizowania, wnioskowania, twórczego rozwiązywania
  problemów.
 4. Włączenie ucznia do realizacji procesu kształcenia w szkole.
 5. Zachęcenie do samokształcenia.

Procedury osiągania celów:

 1. Dobór odpowiednich metod i form pracy na zajęciach.
 2. Udział w konkursach geograficznych wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.
 3. Motywowanie oraz ocena samokształcenia.

Zadania:

 1. Korzystanie z różnorodnych źródeł wiedzy geograficznej, w tym Internetu i programów komputerowych.
 2. Tworzenie sytuacji wyzwalających w uczniach dociekliwość, samodzielność
  i inicjatywę.
 3. Prowadzenie badań i pomiarów terenowych.
 4. Umożliwienie uczniom samodzielnych poszukiwań poza terenem szkoły w zakresie
  opracowywanych tematów geograficznych.
 5. Stworzenie uczniom sprzyjających warunków do stosowania wiedzy w praktyce.

Treści nauczania:

 1. Źródła informacji geograficznej.
 2. Elementy topografii i kartografii.
 3. Meteorologia i klimatologia.
 4. Podstawy geologii i geomorfologii.
 5. Stosunki hydrologiczne na tle procesów geologicznych i geomorfologicznych.
 6. Zagadnienia gospodarcze, ich wzajemne powiązania i oddziaływanie na środowisko
  geograficzne.

Osiągnięcia

 1. Dostrzeganie i zrozumienie zależności między elementami środowiska
  geograficznego.
 2. Swobodne posługiwanie się językiem naukowym.
 3. Planowanie i wykonywanie badań i pomiarów terenowych.
 4. Umiejętność prezentacji informacji.
 5. Wykorzystywanie programów komputerowych do opracowywania informacji.
 6. Dokonywanie analiz porównawczych, wnioskowania i wysuwania hipotez.
 7. Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.
 8. Dokonywanie samooceny.

Źródła informacji geograficznej:

 1. Literatura geograficzna
 2. Roczniki statystyczne
 3. Czasopisma geograficzne
 4. Internet
 5. Filmy o tematyce geograficznej
 6. Tablice geograficzne

 Prowadzący: Alicja Babiuch


Kółko plastyczne

Zajęcia  kółka plastycznego  przeznaczone są dla uczniów  klas  4-7 SP lubiących twórczo spędzać swój wolny czas.

Zajęcia odbywają się we wtorki o godz. 7.15  do 7.45 w sali nr 13.

Prowadzący: Katarzyna Góral


Kółko zainteresowań: pożarnicze i ruchu drogowego

Zajęcia kółka pożarniczego i kółka ruchu drogowego prowadzone są dla uczniów chcących wziąć udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej lub Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Odbywają się w piątki na 8 godzinie lekcyjnej.

Na zajęciach z wiedzy pożarniczej uczniowie zgłębiają wiedzę i nabywają umiejętności z zakresu przepisów przeciwpożarowych, zasad postponowania na wypadek pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i taktyki pożarniczej.

W zakresie ruchu drogowego uczniowie doskonalą znajomość przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Dodatkowo doskonalą technikę jazdy po torze przeszkód.

Prowadzący: Mariusz Koza


„Lubię matematykę”

Zajęcia prowadzone są dla uczniów klasy 5b. Odbywają się we wtorki na 6 godzinie lekcyjnej. Są to zajęcia wyrównujące braki.

Cele główne zajęć:

 • wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych,
 • kształcenie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
 • wyrabianie poczucia własnej wartości,
 • uświadomienie potrzeby znajomości pojęć matematycznych w codziennych sytuacjach życiowych,
 • kształcenie aktywności podczas zajęć w małych grupach.

Prowadzący: Renata Galuska


„Przed i po sprawdzianie”

Kółko zainteresowań dla chętnych uczniów klas IV-VI odbywa się w poniedziałek na 8 godzinie lekcyjnej. Na zajęciach uczniowie maja możliwość przygotowania się i poprawy słabo napisanego sprawdzianu.

Cele główne zajęć:

 • powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem oraz przygotowanie do poprawy sprawdzianu,
 • wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych, będących przyczyną trudności szkolnych,
 • wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości,
 • praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki.

Prowadzący: Renata Galuska


ZABAWY PLASTYCZNE

Zajęcia ZABAWY PLASTYCZNE skierowane są do uczniów klasy 2b, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i wrażliwość plastyczną, wyrażać siebie poprzez sztukę, podnosić poczucie własnej wartości, miło spędzać czas w grupie.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki na 6 godzinie lekcyjnej (co dwa tygodnie).

Prowadzący: Danuta Kaczuga


Szkolny Klub Rowerowo – Historyczny

Pomysł na założenie Szkolnego Klubu Rowerowo – Historycznego narodził się kilka lat temu, lecz do jego realizacji doszło dopiero w czerwcu 2018 roku, z inicjatywy pana Mariusza Żymierskiego oraz grupy uczniów jeżdżących systematycznie na rajdy rowerowe. Klub liczy kilkunastu aktywnych członków i szerokie grono sympatyków.

Podstawowym celem działalności klubu jest propagowanie zdrowego trybu życia, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu, jak również przekonanie wszystkich  do roweru jako ekologicznego i doskonałego środka transportu.

W ramach wycieczek poznajemy historię naszej okolicy jak również ciekawe miejsca z tym związane. Członkiem klubu może być każdy uczeń Zespołu Szkół w Kochanowicach. Jedynym warunkiem jest posiadanie sprawnego roweru.

Plany na najbliższą przyszłość mamy ambitne, a ciekawych miejsc do zwiedzenia na rowerze w naszych okolicach jest naprawdę dużo. Z pewnością będziemy o tym was informowali.

Prowadzący: Mariusz Żymierski


Koło historyczne