W naszej szkole na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym nauczany jest język mniejszości narodowej. W związku z historyczną przynależnością Śląska do ziem niemieckich językiem mniejszości narodowej nauczanym w naszej szkole jest język niemiecki.
Naukę języka mniejszości organizuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców składany na zasadzie dobrowolności do dnia 20 września. W przypadku złożenia wniosku zajęcia języka mniejszości narodowej zaliczane są do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia na czas uczęszczania do szkoły podstawowej.
Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły lub u wychowawców klas.

Treść rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r.