Formami ochrony przyrody w Polsce są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Każda z form spełnia inną rolę i służy innym celom, dlatego charakteryzuje się odmiennym reżimem ochronnym oraz zakresem ograniczeń w użytkowaniu. Formy ochrony przyrody tworzą duży i zróżnicowany zespół środków pozwalających troszczyć się o naturę.

W dniu 28 lutego 2019 roku uczniowie klasy IVa wzięli udział w warsztatach przyrodniczych dotyczących sposobów ochrony przyrody w naszym kraju. Zajęcia przeprowadziła edukatorka pracująca w Oddziale  Ośrodka  Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie „Lasy nad Górną Liswartą” pani Agnieszka Bartocha.

Podczas warsztatów „Ochrona przyrody w Polsce” poruszony został temat ochrony środowiska, recyklingu oraz zanieczyszczeń powietrza powstających w wyniku spalania paliw. Celem warsztatów było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Alicja Babiuch
Mariusz Koza
Bezpieczna +